Over ons

Doelstellingen en missie

Missie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie staat voor het optimaal gebruik maken van energie uit de bodem middels warmte- en koudeopslag. Dit doen wij door kennis en ervaringen te delen door en voor eindgebruikers van bodemenergie. Samenwerking met relevante organisaties en koepels speelt hierbij een belangrijke rol.

Dick Westgeest
voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie.

Doelstellingen

  • Via kennisoverdracht zorgen dat de technologie van bodemenergie een serieuze bijdrage levert aan de doelstellingen in het nationale Energieakkoord;
  • Eindgebruikers van een bodemenergiesysteem helpen bij de optimalisatie van hun systeem – in de breedste zin van het woord;
  • Verbeteren van het imago van warmte- en koudeopslag in de bodem;
  • Belangenbehartiging van leden op diverse niveaus, zoals bij overheden en collega-brancheorganisaties.

Organisatie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie valt qua organisatorische structuur onder de vleugels van de Branchevereniging Bodemenergie. Dit betekent dat het Gebruikersplatform Bodemenergie gebruikmaakt van de faciliteiten die ook voor Branchevereniging Bodemenergie beschikbaar zijn.

Bestuur

Het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft een eigen bestuur dat bestaat uit negen bestuursleden, waaronder zeven eindgebruikers van een bodemenergiesysteem. Het bestuur beslist onder andere over het beleid, de financiën, de communicatie, de activiteiten en de samenwerkingen die het gebruikersplatform aangaat. In het bestuur zit ook een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De voorzitter van het bestuur verzorgt ook de dagelijkse leiding van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Het bestuur kiest de voorzitter zelf; hij of zij hoeft geen eindgebruiker van een bodemenergiesysteem te zijn.

Huidige samenstelling van het bestuur

Naam Deelsector Werkzaam bij
John Tsoutsanis kantoren RVB
Marinus Stulp gemeente Gemeente Den Haag
Bjorn Kouwenhoven bedrijventerreinen NS-Stations
Jack Suikerbuijk ziekenhuizen Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch
Adri Meijdam kantoren a.s.r
Hans Fassbender gemeente Gemeente Den Bosch
Richard van Meersbergen wonen Brabant Wonen Oss
Wouter Wienk n.v.t. RVO
Dick Westgeest n.v.t. Zelfstandig Adviseur

 

Aanmelden voor het bestuur

Als eindgebruiker kunt u zich kandidaat stellen voor het bestuur door u aan te melden via een e-mail aan voorzitter Dick Westgeest.

Commissies en werkgroepen

Binnen het Gebruikersplatform Bodemenergie zijn diverse commissies en werkgroepen actief. De inbreng van leden die in hun vrije tijd actief zijn in de diverse commissies en werkgroepen illustreert dat het Gebruikersplatform Bodemenergie een vereniging is voor en door leden.

Lid worden

Een lidmaatschap van Gebruikersplatform Bodemenergie heeft meerdere voordelen. Zo komt u als lid van het gebruikersplatform eenvoudig in contact met andere eindgebruikers van bodemenergiesystemen. Door onderling kennis te delen, helpen leden elkaar bij de optimalisatie van de werking van bodemenergiesystemen. Op de website en via de social media-kanalen deelt het gebruikersplatform de laatste ontwikkelingen rond bodemenergiesystemen. Leden profiteren verder van cursussen op maat en de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de themabijeenkomsten, workshops en symposia die het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert. Bovendien krijgen leden korting voor themabijeenkomsten van de Brancheorganisatie Bodemenergie.

Elk lid van het gebruikersplatform kan daarnaast gratis de WKO-scan aanvragen. Een expert kijkt dan welke verbeteringen er mogelijk zijn en schrijft een adviesrapport voor de optimalisatie van bodemenergiesysteem. Het Gebruikersplatform Bodemenergie ondersteunt haar leden ook op andere manieren met tips en tricks voor het optimaal functioneren van klimaatinstallaties met een WKO-systeem. De leden van het gebruikersplatform kunnen ook onze modellen voor prestatiecontracten, met daarin duidelijke garanties van de installateur, gebruiken.

Contributie

Een lidmaatschap van het Gebruikersplatform kost € 250,- per jaar.

Inschrijven als lid

Via onderstaand inschrijfformulier kunt u zich als lid aanmelden bij het Gebruikersplatform Bodemenergie.

  • 1e contactpersoon

  • 2e contactpersoon

Samenwerkingen

Het Gebruikersplatform werkt met veel partijen, koepelorganisaties en provincies samen om de belangen van haar leden te behartigen. In het onderstaande overzicht staan de belangrijke samenwerkingspartners van het gebruikersplatform.

APPR Hét Brancheburo verzorgt de complete bedrijfsvoering van branches en verenigingen, en maken die zichtbaar met communicatie, het organiseren van evenementen en het verzorgen van media. Zij helpt en ondersteunt het gebruikersplatform bij het behalen van haar doelstellingen.

Brancheorganisatie Bodemenergie behartigt de collectieve belangen van haar leden waar het gaat om zaken die te maken hebben met het ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en exploiteren van een ondergronds energieopslagsysteem.

Als vereniging van en voor woningcorporaties voorziet Corporatie Energie Beheer in de behoefte aan technische managementondersteuning bij de exploitatie van (complexe) energie-installaties

De Dutch Green Building Council is een missiegedreven netwerkorganisatie met bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld. Gezamenlijk streven zij naar de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om de duurzaamheid van gebouwen en projecten te beoordelen, gebruikt DGBC het BREEAM-NL keurmerk.

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Het is een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie.

‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’. Deze regionale ambitie heeft Hogeschool Utrecht tot een van haar eigen speerpunten gemaakt. De Hogeschool Utrecht beschouwt duurzaamheid niet als een keuze, maar als een noodzaak en een maatschappelijke plicht aan de volgende generaties.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. De ILT controleert ook op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen.

ISSO is een open Kennisinstituut voor de bouw en installatiesector. Zij is opgericht om de vakbekwaamheid en kwaliteit te bewaken. ISSO speelt als kennisinstituut een toonaangevende rol in de installatietechniek en werkt veel samen met brancheorganisaties, bedrijven, fabrikanten en overheden.

Glastuinbouw Nederland werkt aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. Samen vertegenwoordigen ze 70% van het totale glastuinbouwareaal en geven zij invulling aan activiteiten op het gebied van Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving.

De NEPROM stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De leden van de NEPROM zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die op professionele wijze onroerend goed en/of gebieden ontwikkelen of herontwikkelen.

De NVDO is de onafhankelijke brancheorganisatie die via belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud /Asset Management betrokken zijn. De organisatie vertegenwoordigt daarmee zo’n 300.000 onderhoudsprofessionals.

De NVTG, Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg, is een landelijke vereniging voor facility professionals in de zorg met zo’n 700 leden. Vanuit de historie ligt nog altijd een accent op de techniek.

Het Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de hele vastgoedketen is vertegenwoordigd, en waar samenwerking binnen de huisvestingssector gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl voert opdrachten uit namens verschillende ministeries en ook in opdracht van de Europese Unie.

De TU/e Campus, nu al een groene en duurzame campus, is hard op weg om steeds duurzamer te worden. Duurzaamheid is terug te zien in hun onderwijs, hun onderzoek en op de campus. In 2015 was de TU/e klimaatneutraal, maar hun doel is om in 2030 voor 50% energieneutraal te zijn.

TVVL is een belangrijke kennispartner in de technologiesector. Zij denken na over oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst. Dat doen ze op verschillende niveaus en met verschillende disciplines. De vereniging vormt een knooppunt, ze maken de verbinding tussen kennis en mensen.

VGME is een van de grootste netwerkorganisaties in de vastgoedbranche in Nederland. De achterban bestaat uit vastgoedmanagers uit het commercieel en maatschappelijk vastgoed. VGME is een sterke, professionele vastgoednetwerkorganisatie die ruimte biedt om vakkennis te delen, te netwerken en elkaar effectief te versterken.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 388 gemeenten samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De Vereniging heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Zij werken met elkaar aan maatschappelijke opgaven

Samenwerking en Donaties

Wilt u ook samenwerken met het Gebruikersplatform Bodemenergie of wilt u het gebruikersplatform ondersteunen met donaties. Graag gaan we daarover het gesprek met u aan. Neem daarvoor contact op met voorzitter Dick Westgeest, [email protected] of 06-47067057.