Versie 3.0 BUM en HUM Bodemenergie deel 2 (gesloten systemen) vastgesteld

Het doel van de handreikingen BUM (Besluitvorming UitvoeringsMethode) en HUM (Handhaving UitvoeringsMethode) is het harmoniseren van de taakuitvoering door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten bij bodemenergiesystemen. In de BUM en de HUM wordt overzicht geboden (kennisdocument) en advies voor het hanteren van de eigen beleidsruimte van betrokken overheidsinstanties. Het uitgangspunt bij beide handreikingen is dat de lezer over voldoende kennis van de regelgeving, expertise en ervaring beschikt om (handhavings)taken goed en zelfstandig uit te voeren.

Het College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB heeft op 5 oktober jl. de volgende documenten vastgesteld:

 • BUM Bodemenergie deel 2; Gesloten bodemenergiesystemen (versie 3.0);
 • HUM Bodemenergie deel 2; Gesloten bodemenergiesystemen (versie 3.0)
 • BUM en HUM Bodemenergie deel 2: Bijlage 2 Toetsen interferentie tussen gesloten bodemenergiesystemen (versie 3.0)

Versie 3.0 treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Om bevoegde gezagen en marktpartijen de gelegenheid te bieden om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van versie 3.0 van de BUM en HUM Bodemenergie deel 2, zijn deze documenten als voorpublicatie op de website van SIKB gepubliceerd. De voorpublicaties zijn te downloaden op https://sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/richtlijn-8200.

Aanpassingen in de BUM en HUM Bodemenergie deel 2

De aanpassingen naar aanleiding van de Omgevingswet betreffen:

 • Bij de aanpassing voor de Omgevingswet is hoofdindeling van de handreikingen is aangepast: de indeling in handreikingen voor provinciale taken en gemeentelijke taken van de vigerende versies van de BUM’s en HUM’s voor bodemenergie is losgelaten. De documenten zijn nu ingedeeld naar open bodemenergiesystemen (OBES) en naar gesloten bodemenergiesystemen (GBES). De reden hiervan is dat de Omgevingswet zowel voor gemeenten als provincies bevoegdheden geeft voor zowel open als gesloten bodemenergiesystemen. De nieuwe indeling voorkomt dubbellingen tussen de documenten.
 • De Omgevingswet met onderliggende regelgeving is vertaald naar aanpassingen in beschrijving van de wettelijke eisen, de procedures en de toetslijsten met toetscriteria voor besluitvorming.

Gelijktijdig met de aanpassingen om aan te sluiten op de Omgevingswet zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van praktijkervaringen. De inhoudelijke aanpassingen hebben betrekking op:

 • De methode voor toetsen van interferentie tussen gesloten bodemenergiesystemen (bijlage 3 BUM en HUM GBES) naar aanleiding van:
  • Onderzoek naar grenswaarden voor grondwaterstroming voor toepassing van de Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen (ITGBES);
  • Praktijkvragen over compensatie in het ontwerp voor interferentie.
  • Het lopende overleg (zie hierna) over knelpunten m.b.t. interferentie. De nu doorgevoerde wijzigingen hebben betrekking op:
   1) het verschil in nauwkeurigheid van de rekentool ITGBES ten opzichte van modelmatige berekening van temperatuureffecten tussen systemen, en
   2) een toelichtende tekst over in welke situaties het zinvol is om te overwegen om beleidsregels vast te stellen voor wat nu in de regelgeving nog interferentiegebieden worden genoemd.

Stand van zaken vervolgoverleg n.a.v. knelpunten bij interferentietoets bij gesloten bodemenergiesystemen

Begin dit jaar is een signaal vanuit Branchevereniging Bodemenergie gekomen m.b.t. knelpunten met interferentie bij nieuwbouwwijken met gefaseerde bouw van de woningen door verschillende partijen. In overleg met een begeleidingsgroep van betrokken partijen is afgelopen maanden een aantal scenario’s voor wijziging van de interferentietoets voor kleine gesloten bodemenergiesystemen doorgerekend. Voor het eind van het jaar wordt door de begeleidingsgroep een advies geformuleerd om de uitkomsten te verwerken in een volgende versie 3.1 van de Bijlage 2 van de BUM/HUM BE deel 2 voor gesloten systemen. Waarschijnlijk behelst het advies (ook) een aanpassing van Protocol 11001. Dit advies zal vervolgens worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie voor de BUM en HUM Bodemenergie en indien van toepassing ook de Technische commissie voor BRL 11000. Bij instemming met het advies door deze gremia zullen de wijzigingen worden voorbereid en vervolgens ter inzage worden gelegd voor een openbare reactieronde.